Navigácia

Novinky

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skola@zsrakovec.edu.sk alebo 0566889125 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Školský psychológ   Mám záujem

Úväzok:50 %
Dátum nástupu:ihneď
Požiadavky:Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe
- psychológia
- učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

Zoznam požadovaných dokladov :
- Žiadosť
- Profesijný životopis
- Motivačný list
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
- Overené kópie dokladov o získanom vzdelaní
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Zdravotná a duševná spôsobilosť / potvrdenie od lekára /
Nástup do zamestnania : Miesto je obsadzované na dobu určitú do 30.11.2019
/ počas realizácie projektu /
Požadované schopnosti a osobné
vlastnosti :
- ovládanie práce na PC word, excel, powerpoint, internet,
interaktívna tabuľa,
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti,
- záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi,
- organizačné schopnosti,
- pozitívny prístup pri riešení problémov a schopnosť pre tímovú
spoluprácu.

Iné doplňujúce údaje :
Všetky potrebné dokumenty je potrebné zaslať poštou , prípadne doručiť osobne . Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
Nástup do zamestnania : ihneď

Platové podmienky: 736,50 € (9. platová trieda) – 1 008€ (12. platová trieda) / pri 100% úväzok /
 

 
Pozícia:

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie / učiteľ druhého stupňa ZŠ / s aprobáciou Anglický jazyk    Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:04.02.2018
Požiadavky:Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009
-vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore; aprobácia : Anglický jazyk –

Zoznam požadovaných dokladov :
• Žiadosť
• Profesijný životopis
• Motivačný list
• Súhlas so spracovaním osobných údajov
• Overené kópie dokladov o získanom vzdelaní
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• Zdravotná a duševná spôsobilosť / potvrdenie od lekára /

Nástup do zamestnania :
Miesto je obsadzované na dobu určitú od 04.02.2019 do 30.06.2019

Požadované schopnosti a osobné vlastnosti :
- ovládanie práce na PC word, excel, powerpoint, internet, interaktívna tabuľa,
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti,
- záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi,
- organizačné schopnosti,
- pozitívny prístup pri riešení problémov a schopnosť pre tímovú spoluprácu.

Iné doplňujúce údaje :
Všetky potrebné dokumenty je potrebné zaslať poštou , prípadne doručiť osobne do 10.01.2019. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Platové podmienky: 690,00 € (9. platová trieda) –944,00€ (12. platová trieda)
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
    Rakovec nad Ondavou 2, 072 03
    skola@zsrakovec.edu.sk
  • 0566889125

Fotogaléria