Navigácia

Novinky

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skola@zsrakovec.edu.sk alebo 0566889125 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Školský psychológ   Mám záujem

Úväzok:50 %
Požiadavky:Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe
- psychológia
- učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

Zoznam požadovaných dokladov :
- Žiadosť
- Profesijný životopis
- Motivačný list
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
- Overené kópie dokladov o získanom vzdelaní
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Zdravotná a duševná spôsobilosť / potvrdenie od lekára /
Nástup do zamestnania : Miesto je obsadzované na dobu určitú do 30.11.2019
/ počas realizácie projektu /
Požadované schopnosti a osobné
vlastnosti :
- ovládanie práce na PC word, excel, powerpoint, internet,
interaktívna tabuľa,
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti,
- záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi,
- organizačné schopnosti,
- pozitívny prístup pri riešení problémov a schopnosť pre tímovú
spoluprácu.
Možnosť kumulovania úväzku so špeciálnym školským pedagógom pri splnení kvalifikačných predpokladov.
Iné doplňujúce údaje : Všetky potrebné dokumenty je potrebné zaslať poštou , prípadne doručiť osobne .
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
    Rakovec nad Ondavou 2, 072 03
    skola@zsrakovec.edu.sk
  • 0566889125

Fotogaléria