Navigácia

Novinky

O škole

Súčasnosť školy

                 Súčasnosť a aktivity ZŠsMŠ, Rakovec nad Ondavou 2

 

Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2 vznikla ako samostatný právny subjekt zriadený obcou Rakovec nad Ondavou 01.07.2003. V šk. roku 2017/18 má škola 9 tried základnej školy so 180 žiakmi a 1 triedu materskej školy s 20 žiakmi. Sme školou, ktorá chce žiakov pripraviť pre život.

 

  Výchovno – vzdelávací proces našej školy je zameraný na:

 

 1. Ovládanie cudzích jazykov a kvalitné vzdelávanie vo všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacieho procesu.
 2. IKT sprístupnené pre každého žiaka, učiteľa.
 3. Rozvoj pohybovej a telesnej kultúry.
 4. Environmentálna výchova a spoznávanie vlastného regiónu.
 5. Zmysluplné využívanie voľného času žiakov v rámci otvorenej školy /školská knižnica,  športové krúžky atď./
 6. Humanizáciu výchovy a vzdelávania v činnosti školy s dôsledným dodržiavaním Deklarácie práv dieťaťa.
 7. Organizovanie, prípravu a zapájanie žiakov do olympiád a súťaží, ktoré rozvíjajú ich talent, nadanie a telesnú zdatnosť.
 8. Inkluzívne vzdelávanie.

 

Chceme byť školou pre všetkých žiakov, ktorá podporuje a rozvíja:

 

 • komunikačné schopnosti žiakov v 4 rovinách – materinský jazyk, cudzí jazyk, informačné technológie, sociálne vzťahy,
 • získanie potrebných vedomostí a zručností vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch, aby ich vedeli žiaci vždy správne použiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti,
 • komunikatívnosť, flexibilitu, tvorivosť, vedieť vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov, spracovávať informácie a prezentovať svoju prácu,
 • podporovať talent a záujmy každého žiaka, vnímať, že žiaci sú rozdielni a nemôžeme na nich aplikovať rovnaký štýl učenia,
 • motivovať žiakov k aktivite a samostatnosti,
 • formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne a environmentálne cítenie a hodnotové orientácie,
 • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku svojej vlasti, k jazyku, k národným hodnotám,
 • získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám,
 • tvorivo riešiť zadania,
 • skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami aj v zahraničí, zaviesť nové formy a metódy práce,
 • dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov našej školy,
 • zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy,

so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov,

 • dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené formovanie tvorivého životného štýlu, emocionálnej inteligencie, sociálneho cítenia a hodnotovej orientácie,
 • klásť dôraz na tímovú prácu, vzájomne rešpektovanie sa a schopnosť celoživotne sa vzdelávať,
 • vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov,
 • rozvíjať ekologické myslenie a zdravý spôsob života.

 

Splnenie týchto cieľov realizujeme aktívnym zapájaním sa do výziev a grantov prostredníctvom ministerstiev, nadácií, občianskych združení. Škola sa tak stáva centrom vzdelania nielen detí, rodičov, ale aj širokej verejnosti. Každá finančná čiastka prispieva ku skvalitneniu vyučovacieho procesu a podmienok školy.

 

 

 

 

 

e- Testovanie /NUCEM/- „Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách

s využitím elektronického testovania“.

Škola získala 4 ks PC, prístup k licenciám, školenia pre učiteľov, prístup do databázy testov.

 

ZS odborne /ŠIOV/ - podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.  V národnom projekte sa využijú inovatívne formy a metódy výučby, ako pripraviť žiakov ZŠ na rozhodnutie    

o budúcom štúdiu či kariére.

 

DIGISKOLA /MŠVVaŠ SR/ - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva /EVS RŠ  Súčasným trendom na trhu s IKT je globálny posun od používania PC a notebookov k masívnejšiemu využívaniu tabletových zariadení vo všetkých oblastiach životných situácií. ZŠ získa interaktívnu tabuľu, notebook a 20 ks tabletov.

 

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety / MŠVVaŠ SR/

Je zameraný na obsahovú prestavbu vzdelávania na základných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. Škola získala interaktívnu tabuľu a notebook.

 

AMV / MPC / - aktivizujúce metódy vo výchove

Každý účastník vzdelávania dostal edukačný balíček (obsahujúci špeciálne audiovizuálne obsahy

a interaktívne digitálne pomôcky, filmy z domácej produkcie, pracovné listy a manuál), interaktívnu tabuľu.

 

Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy /NŠC/

Škola  získala 3 sady 14 učebných pomôcok v hodnote 1 800 €, prístup učiteľov do elektronického prostredia

k novým programom TŠV vrátane osnov inovatívnych hodín.

 

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov

v školskom prostredí /VÚDPaP /

Prioritným zameraním národného projektu je zvýšenie zamestnateľnosti a efektívna príprava žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre trh práce, prevencia pred nezamestnanosťou, podporou kariérového poradenstva v zmysle programového vyhlásenia vlády.

 

PRINED / MPC/- projekt inkluzívnej edukácie / 09.2014 – 11.2015 /

Vytvorili sme pracovné podmienky pre 2 pedagogických asistentov a 3 odborných zamestnancov platených

v rámci NP na dobu určitú - 14 mesiacov počas implementácie pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania,

MPC uhradila výdavky na odborný personál implementácie inkluzívneho vzdelávania na ZŠ, vedúcich záujmových útvarov príp. pedagogických zamestnancov realizujúcich doučovanie v časovej dotácii zohľadňujúcej počet žiakov školy a počet žiakov zo SZP,

Škola získala didaktický balíček v hodnote 10 000 EUR - napr. hudobné nástroje, záhradné náradie, športové náradie, kuchynské vybavenie, socializačný balíček, didaktické hračky atď.

 

LEPŠÍ ŠTART DO ŽIVOTA / MŠVVaŠ SR/ Výzva „V základnej škole úspešnejší“ realizácia od 12.2017/11.2019  /grant 73 620,00 EUR/

Realizáciou projektu zavedieme inkluzívny model vzdelávania (práca inkluzívneho tímu a asistentov učiteľa),  vytvoríme lepšie šance pre žiakov so ŠVVP na úspešné ukončenie základného vzdelania, pokračovanie vzdelávania na ďalších stupňoch škôl, tým pádom aj získavanie zručností potrebných na trhu práce. Pri inkluzívnom vzdelávaní je dôležité zabezpečenie rovnakých príležitostí pre všetkých žiakov, získanie efektívnych vzdelávacích  a podporných služieb, ktorých cieľom je pripraviť žiakov na produktívny život ako plnoprávnych členov spoločnosti.

 

EDU Cj, English ONE Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách.

Vzdelávanie učiteľov v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na ZŠ.

Projekt ponúka učiteľom nové metódy a nástroje ako jednoducho urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie. Získanie moderných didaktických prostriedkov, ktoré sú nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc anglického jazyka.

 

                                                                                                                                             PaedDr. Jarmila Lehotayová

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
  Rakovec nad Ondavou 2, 072 03
  skola@zsrakovec.edu.sk
 • 0566889125

Fotogaléria