Navigácia

Novinky

Erasmus+ KA2

Mobilita zamestnancov

 

ZŠsMŠ Rakovec nad Ondavou je školou poskytujúcou predprimárne , primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie najmä pre žiakov z obcí Rakovec, Moravany a Nižný Hrušov. V ŠkVP kladieme dôraz na rozvoj prírodovedného vzdelávania a vyučovania anglického jazyka od prvého ročníka. V týchto oblastiach dosahujeme úspechy v predmetových olympiádach nielen na okresnej, ale aj krajskej a celoslovenskej úrovni / ide o úspechy v biologickej , geografickej , matematickej olympiáde, Jazykovom kvete. V tomto šk. roku v rámci programu Erasmus+ , vzdelávacia mobilita jednotlivcov  realizujeme projekt Inovatívne metódy vzdelávania .

 

Cieľmi projektu " Inovatívne vyučovacie metódy na základnej škole "   sú :

- inovácia a rozvoj profesionálnych odborných kompetencií vo výučbe cudzích jazykov pedagogických zamestnancov,

- zvyšovanie jazykových zručností pedagogických zamestnancov  potrebných pri získavaní nových informácií na vyučovacie hodiny, prácu s IKT a programy pre rôzne predmety

- hospitácie v partnerskej škole v Tureckom Istanbule - prehĺbenie a výmena praktických skúseností a poznatkov.

 

Aktivita č.1-Profesný rozvoj (staff training)- Vzdelávanie pedagogických zamestnancov  školy- účasť na kurzoch  : Veľká Británia / Londýn/, Rakúsko / Viedeň/, Francúzsko / Nice/, Írsko / Dublin/.

Cieľom aktivity je inovácia a rozvoj profesionálnych odborných kompetencií vo výučbe cudzích jazykov pedagogických zamestnancov potrebných pri premene tradičných hodín na komunikačné, kde stredobodom nie je učiteľ, ale žiak – v záujme zvyšovania kvality  školy ako inštitúcie poskytujúcej vzdelávanie.

Druhým cieľom tejto aktivity je zvyšovanie jazykových zručností pedagogických zamestnancov potrebných pri získavaní nových informácií na vyučovacie hodiny, prácu s IKT a programy pre rôzne predmety.

Vyučujúce anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka sa zúčastnia jazykových kurzov v zahraničí zameraných na metodológiu výučby cudzích jazykov,  na zvyšovanie jazykových zručností  .

Aktivita č.2- Hospitácie v partnerskej škole v Istanbule /Turecko /

Cieľmi aktivity je

-          získať informácie a prehľad o najnovších stratégiách  vzdelávania  v členských krajinách EÚ a vo svete a implementovať najlepšiu prax z celosvetových trendov do edukačnej praxe našej  školy,

-          vytvárať priestor na výmenu nových skúseností a  poznatkov súvisiacich s realizáciou vzdelávacích aktivít projektu so zahraničnými partnermi,

-          implementovať získané informácie a výstupné produkty z hospitácií do edukačnej praxe našej školy,

-          získané skúsenosti implementovať do edukačnej praxe základnej školy, riadenia a usmerňovania základnej školy a do stratégií školy v oblasti primárneho vzdelávania.

 

Reportáže

Č.1 PaedDr. Jarmila Lehotayová – riaditeľka školy

Č.2 Mgr. Dana Volčková – zástupkyňa riad.školy pre ZŠ

Č.3 Mgr. Angelika Čörgöová – koordinátorka projektu

Č.4 Mgr. Veronika Hrustičová – učiteľka ANJ

 

 

                

 

http://youtu.be/xXZxmrukdcc

 

http://erasmusplus.sk/

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
    Rakovec nad Ondavou 2, 072 03
    skola@zsrakovec.edu.sk
  • 0566889125

Fotogaléria