Navigácia

Novinky

Projektová činnosť

Zrealizované projekty našej školy

Názov projektu

Pomôžme si navzájom

Výzva

Digitálni Štúrovci 2005

Darca

Ministerstvo dopravy , pôšt a telekomunikácii  / 100 000,- Sk

Spoluúčasť

13 000,- Sk  obec Rakovec nad Ondavou

Trvanie projektu

03.01.2006 – 31.03.2006

Cieľ

·         zvýšiť počítačovú gramotnosť vidieckeho obyvateľstva,

·         zvýšiť šancu vidieckeho obyvateľstva na trhu práce,

·         - sprístupniť prácu s digitálnou technikou sociálne slabým rodinám.

Výsledné produkty

-          kurz práce s PC pre začiatočníkov,

-          kurz práce s PC pre pokročilých,

-          internetová kaviareň.

Garant projektu

RNDr. Lívia Nistorová

 

 

Názov projektu

Počítačový vodičák

Výzva

Digitálni Štúrovci 2006

Darca

Ministerstvo dopravy , pôšt a telekomunikácii / 100 000 ,- Sk /

Spoluúčasť

13 000,- Sk   obec Rakovec nad Ondavou

Trvanie projektu

01.06.2006  - 30.11.2006

Cieľ

·         zvýšiť počítačovú gramotnosť vidieckeho obyvateľstva,

·         zvýšiť šancu vidieckeho obyvateľstva na trhu práce,

·         - sprístupniť prácu s digitálnou technikou sociálne slabým rodinám.

Výsledné produkty

-          kurz práce s PC pre začiatočníkov,

-          kurz práce s PC pre pokročilých,

-          internetová kaviareň.

Garant projektu

RNDr. Lívia Nistorová

 

 

Názov projektu

Spoznaj ma

Výzva

Enviroprojekt 2008

Darca

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu / 96 000,- Sk

Spoluúčasť

24  000,- Sk Obec Rakovec nad Ondavou

Trvanie projektu

Máj – december 2008

Cieľ

·         zachovanie biodiverzity – rozmanitosti života na našej planéte,

·         spoznávanie rastlin a živočíchov v okolí školy , sledovanie ich rozmanitosť v rôznych typoch ekosystémov,

·         pozorovanie zásahov človeka do prírody a ich dôsledky na obmedzovanie rozmanitých foriem života.

Výsledné produkty

{C} -          učebňa v parku,

{C} -          10  náučných tabúľ,

{C} -          1000 kusov letákov Odpad

{C} -          500 kusov brožúr,

{C} -          10 pracovných listov, 4 postery,

Garant projektu

RNDr. Lívia Nistorová

 

 

 

Názov projektu

 

Mysli globálne, konaj lokálne

Výzva

Enviroprojekt 2009

Darca

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu / 2 600,- EUR

Spoluúčasť

250,- Obec Rakovec n/O, 50 ,- vlastné zdroje

Trvanie projektu

Máj – december 2009

Cieľ

·         monitorovať kyslosť zrážok,

·         monitorovať stav povrchových vôd,

·         zistiť výskyt inváznych druhov rastlín a živočíchov v okolí rieky Ondava a v okolí školy,

·         exkurzie Zemplínske múzeum, Senné rybníky,

·         vytvorenie Školského vzdelávacieho programu – predmet Environmentálna výchova.

Výsledné produkty

-          súbor pracovných  listov k téme pôda, voda – 2 kusy,

-          putovná výstava o pôde a vode,

-          brožúrka o inváznych druhoch rastlín a živočíchov – 500 ks,

-          - letáky o význame pôdy a vody – 100 ks.

Garant projektu

Mgr. Františka Bakajsová

 

 

Názov projektu

Na potulkách v Rakovci

Výzva

Enviroprojekt 2012

Darca

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu / 2 400,- EUR

Spoluúčasť

300,- Obec Rakovec n/O,

Trvanie projektu

Máj – november 2012

Cieľ

·         zmapovať výskyt drevín, bylín a živočíchov v parku pri škole,

·         vytvorenie ekoplochy – jazierka a bylinnej špirály

·         starostlivosť o zeleň a vtáctvo.

Výsledné produkty

-          letáky o význame drevín a stromov 100 ks, výstava o význame drevín a stromov,

-          zbierka plodov, výroba šperkov z prírodnín,

-          ekoplocha – jazoerko a bylinná špirála.

Garant projektu

RNDr. Lívia Nistorová, Mgr. Františka Bakajsová

 

 

Názov projektu

Infovek

Výzva

INFOVEK 2005

Darca

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu / 100 000,- Sk

Spoluúčasť

25 000,- z toho 5 000,-  obec Rakovec n /O, 5 000,-  prenájom telocvične  5000 ,- obec Moravany ,5 000,-  ZRPŠ

Trvanie projektu

September  – november 2005

Cieľ

·         vybudovať internetovú čajovňu,

·         sprístupniť internet v popoludňajších a večerných hodinách žiakom školy v čase od 15 00 – 19 00 hod.,

·         zorganizovanie kurzu práce s počítačom pre pedagogických zamestnancov,

{C} ·         zorganizovanie kurzu práce s digitálnou technikou pre žiakov školy.

Výsledné produkty

-          internetová čajovňa,

-          kurz práce s PC pre pedagogických zamestnancov,

-          kurz práce s digitálnou technikou pre žiakov.

Garant projektu

RNDr. Lívia Nistorová,

 

 

Názov projektu

Znižujeme množstvo odpadu

Výzva

SOSNA

Darca

USS steel Košice / 730 ,- EUR

Spoluúčasť

170,- EUR Obec Rakovec n/O, 477,- EUR vlastné zdroje

Trvanie projektu

September  – november 2010

Cieľ

·         vytvorenie environmentálneho manažmentu školy,

·         zmapovanie  výskytu divokých skládok v okolí školy a obce Rakovec nad Ondavou,

·         zavedenie triedenia odpadu v priestoroch školy,

·         vytvorenie kompostoviska v parku školy.

Výsledné produkty

-          skladačky o kompostovaní a správnom vytvorení kompostoviska,

-          letáky o správnom triedení odpadu,

-          vytvorenie  súboru pracovných listov  na environmentálnu výchovu – ODPADY  ,

-          Výstava - Divoké skládky obce Rakovec nad Ondavou ,

-          Exkurzia -   Družstevná  pri Hornáde.

Garant projektu

Mgr. Františka Bakajsová

Názov projektu

Mapujeme a vytvárame ekosystémy

Výzva

SOSNA

Darca

USS steel Košice / 1 310 ,- EUR

Spoluúčasť

190,- EUR Obec Rakovec n/O,

Trvanie projektu

September  – november 2011

Cieľ

 • vytvoriť pracovné „environmentálne“ skupiny žiakov, ktoré sa budú podieľať  na aktivitách smerujúcich k podpore trvalo udržateľného rozvoja preskúmať hodnotu vody pre život človeka,
 •  uvedomiť si významu vody pre rastliny, živočíchy, človeka,
 • vytvoriť učebné materiály a pomôcky  na realizáciu výučby environmentálnej výchovy,
 • zmapovať výskyt liečivých rastlín v okolí školy- parku, obce  Rakovec nad Ondavou.

Výsledné produkty

-          herbárové položky  liečivých rastlín na environmentálnu výchovu pre našich žiakov,

-          výstavu o význame vody pre žiakov  a  občanov obcí,

-          hracie karty liečivých rastlín, ktoré sa nachádzajú v našom regióne,

-          letáky o význame vody /pre žiakov a občanov obcí/  - 100 ks,

-          učebné pomôcky – 1. Krajinka v mojej triede“, 2. „Minizáhradka“ -  v areály  školy, 3. Model vodného ekosystému – akvárium.

Garant projektu

Mgr. Františka Bakajsová

 

 

Názov projektu

Knižnica – kultúrne a informačné centrum

Výzva

Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2007

Darca

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu 100 000,- Sk

Spoluúčasť

5 000,- Sk Obec Rakovec n/O, 3 000,- sk ZRPŠ

Trvanie projektu

Október   – december 2007

Cieľ

·         Elektronizácia vnútorných knižničných procesov

·         Vzdelávacie a kultúrne podujatia / popoludnia v knižnici, besedy , kultúrne podujatie.

Výsledné produkty

-          brožúra Vianočné zvyky a tradície regiónu,

-          beseda so spisovateľmi,

-          dramatizácia rozprávky Čim – čim,

-          doplnenie knižného fondu,

-          elektronizácia knižnice,

-          Zbierka literárnych prác.

Garant projektu

Mgr. Dana Volčková

 

 

Názov projektu

Komunikácia

Výzva

Otvorená škola 2007

Darca

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu / 200 000,- Sk

Spoluúčasť

76 000,- Sk  z toho 50 000,-  obec Rakovec n/O , 10 000 ZRPŠ, 6 000,-  vlastné zdroje  10 000,-  obec Moravany ,

Trvanie projektu

September  – december 2007

Cieľ

 • zlepšiť IKT kompetencie učiteľov, rodičov,
 • zjednodušiť komunikáciu rodičov a pedagógov, získať informácie o študijných výsledkoch svojho dieťaťa, spolurozhodovať o voľnočasových aktivitách, možnosť vyjadriť názor,
 • vytvoriť digitálne metodické materiály pre učiteľov,
 • vybudovať novú formu spolupráce medzi žiakmi a učiteľmi a spolupodieľanie sa na príprave a realizácii projektov, výrobe materiálov na prezentáciu vlastného regiónu,
 • tvoriť žiacke projekty na vyučovacie hodiny,
 • pripravovať žiakov na vedomostné olympiády,
 • zapojiť sa do online súťaží, internetových olympiád, teleprojektov.

Výsledné produkty

-          internetová čajovňa,

-          kurz práce s PC pre pedagogických zamestnancov, rodičov,

-          internetová žiacka knižka,

-          kurz práce s digitálnou technikou pre žiakov.

Garant projektu

RNDr. Lívia Nistorová,

 

 

Názov projektu

Zázračná tabletka

Výzva

Zdravie v školách 2007

Darca

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu / 70 000,- Sk

Spoluúčasť

6 000,- Sk z toho  3 000,-  obec Rakovec n/O , 3 000 ZRPS ,

Trvanie projektu

September  – december 2007

 

·         vychovávať ku zdraviu, vykonávať prevenciu civilizačných ochorení,

·         uvedomiť si, že byť zdravým sa nedá prehltnutím zázračnej tabletky, byť zdravým neznamená byť fit iba telesne,

·         oboznámiť občanov  so zásadami zdravého životného štýlu,

·         poukázať na význam pohybu,

·         dať návod na odstránenie zbytočného stresu / fajčenie, káva, alkohol / a správne využitie pozitívneho stresu / motivácia, rozhodovanie, zmena životných hodnôt / ,

·         upozorniť na význam odpočinku / spánok, dovolenka, prestávky v práci /,

·         motivovať k dýchaniu plnými dúškami / pobyt v prírode /.

 

Výsledné produkty

-          canisterapia, hypoterapia,

-          prednášky s lekármi,

-          relaxačno – rekondičný pobyt pre zamestnancov,

-          letáky – Zdravý životný štýl.

Garant projektu

RNDr. Lívia Nistorová,

 

 

Názov projektu

Svadba na Zemplíne

Výzva

T – mobile – zamestnanecký grantový program

Darca

nadácia PONTIS / 40 000,- Sk

Trvanie projektu

Január – august 2007

Cieľ

 • zvýšenie kvality života občanov v obciach,
 • kvalitné využitie voľného času deťmi a rodičmi, zlepšenie medziľudských vzťahov – rodinné, generačné – spoločné rozhovory o živote,
 • príprava krojov, rekvizít,
 • zvýšenie tolerancie k handikepovaným ľuďom.

Výsledné produkty

-          20  ks dievčenských krojov , 10 ks chlapčenských krojov

-          Videozáznam a fotodokumentácia Svadba na Zemplíne,

-          CD prehrávač, varhany.

Garant projektu

Ružena Kaľuhová

 

 

Názov projektu

Cesta poznania

Výzva

T – mobile – zamestnanecký grantový program

Darca

 nadácia PONTIS  / 50 000,- Sk

Trvanie projektu

Január – august 2008

Cieľ

·         zvýšiť záujem mladej generácie o región, v ktorom vyrastajú ,

·         poskytnúť im možnosť spoznať najvýznamnejšie prírodné a kultúrne pamiatky Zemplína,

·         ukázať im dedičstvo predkov, upozorniť na riziká budúcnosti,

·         vyzdvihnúť prácu generácií a silu prírody pri vytváraní krás okolo nás.

Výsledné produkty

-       prezentácie v programe Powerpoint- obec Rakovec nad Ondavou, Moravany,

-       poster o obci – veľkosť 100x 130 cm,

-       putovná výstava fotografií z regiónu,

-       mapa Zemplínu s navštívenými miestami ,

-       bulletin – brožúrka – 100 ks .

Garant projektu

RNDr. Lívia Nistorová,

Názov projektu

Živá voda

Výzva

T – mobile – zamestnanecký grantový program

Darca

 nadácia PONTIS  / 765,- EUR

Spoluúčasť

180,- EUR

Trvanie projektu

Január – august 2013

Cieľ

- netradičnými metódami výučby získať základné informácie o vode, jej vlastnostiach a význame pre život na planéte Zem a hrozbe jej nedostatku,

- zrealizované exkurzie umožnili spoznať nielen vodu v rôznych podobách, ale aj región východného Slovenska.

 

Výsledné produkty

-       mapa Zemplínu s navštívenými miestami ,

-       model Tatier .

Garant projektu

RNDr. Lívia Nistorová,

 

 

Názov projektu

Ako sa žilo kedysi

Výzva

Školy pre budúcnosť 2008 / 2009

Darca

KONTO Orange   / 30 000,- Sk

Spoluúčasť

4 000 ,- Sk z toho 2 000,- Sk vlastné zdroje , 2 000 ,- obec Rakovec n/O

Trvanie projektu

Január – jún 2009

Cieľ

·         spoznávanie, rozvíjanie a ochrana kultúrneho dedičstva i ľudových tradícií,

Dolného Zemplína vo vzťahu k najbližšiemu okoliu formou aplikovania prvkov regionálnej výchovy do edukačného procesu,

·          aplikovať prvky ľudových tradícií inou, netradičnou formou v súlade,

·         s didaktickými zásadami a s uplatňovaním tvorivého prístupu.

 

Výsledné produkty

-          Vitrína 5 ks „ Ako sa žilo kedysi,

-          prezentácia ľud. rozprávky, tanca a piesní na oslavách Dňa matiek,

-           letáčik Zrkadielko do minulosti Rakovca n/O.

Garant projektu

Mgr. M. Ivanová

Názov projektu

Duch lesa

Výzva

Školy pre budúcnosť 2005 / 2006

Darca

KONTO Orange  / 20 000,- Sk

Spoluúčasť

3 600 ,-Sk  ZRPŠ

Trvanie projektu

Január – máj 2006

Cieľ

·          zvýšiť záujem detí o problematiku vody a vodných zdrojov,

·         zvýšiť environmentálne vedomie,

·         hľadať rovnováhu medzi činnosťou človeka a prírody,

·         spoznať dôsledky činnosti človeka na jeho životné prostredie a pre ďalšie generácie.

 

Výsledné produkty

-          divadielko Duch lesa,

-          Exkurzia Vysoké Tatry, Belianska jaskyňa.

Garant projektu

RNDr. L. Nistorová

Názov projektu

Živá voda

Výzva

Školy pre budúcnosť 2011 / 2012

Darca

KONTO Orange   / 1 000,- EUR

Spoluúčasť

60 ,- Eur ZRPŠ

Trvanie projektu

Január – máj 2012

Cieľ

·         zvýšiť angažovanosť žiakov v otázkach šetrenia pitnej vody doma, v škole, vo svojom regióne,

·         spoznať minerálne a podzemné vody, čističku odpadových vôd,

·         vytvoriť u detí pozitívny vzťah k prírode a vode,

·         hľadať rovnováhu medzi činnosťou človeka a prírody.

Výsledné produkty

-          Kostým 5 ks,divadielko,  exkurzie Bardejovské kúpele, Domica,

-          Nástenné maľby Deň Zeme.

Garant projektu

RNDr. L. Nistorová

Názov projektu

Geokešky

Výzva

Školy pre budúcnosť 2012 / 2013

Darca

NADÁCIA Orange   / 1 500,- EUR

Spoluúčasť

100 ,- Eur vstupenky

Trvanie projektu

Január – máj 2013

Cieľ

·          spoznávať krásy a premeny neživej prírody, minerály a horniny, vplyv vonkajších  geologických činiteľov

·         umožniť spoznať  svoj región a Slovensko,

·          uvedomiť si závislosť živej prírody od neživej, rozvíjať a upevňovať u nich hodnotový systém v prospech pozitívneho myslenia a jednania smerom k životnému prostrediu a prírode,

·         poznanie a využívanie metódy geocatchingu,

·         Na vyučovacích hodinách zmeniť prístup k odovzdávaniu vedomostí, zvýšiť kreativitu žiakov a zlepšiť klímu v triedach.

Výsledné produkty

{C} ·         zbierka minerálov a hornín – 2 ks,

{C} ·          mapa geologických zaujímavostí Zemplína,

{C} ·          3D model Vysokých Tatier- zapojených 8 žiakov 9.ročníka

{C} ·         4 exkurzie .

Garant projektu

RNDr. L. Nistorová , Mgr. M.Krausová

 

 

Názov projektu

Malý dopravák

Výzva

Školy pre budúcnosť 2012 / 2013

Darca

KONTO Orange   / 1 147- EUR

Spoluúčasť

60 ,- Eur reflexné vesty

Trvanie projektu

Január – máj 2013

Cieľ

·         naučiť sa disciplíne počas pohybu na cestách, osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách ,

·         vedieť správne riešiť dopravné situácie- prevencia,–

·          rozvíjať predstavivosť detí názornými ukážkami, zorganizovať výstavku prác s dopravnou tématikou, kvíz  a besedu s príslušníkom polície a červeného kríža,

·          ovládať základné dopravné značky,

·         v areáli školy vybudovať detské dopravné ihrisko.

Výsledné produkty

-           detské dopravné ihrisko,.

Garant projektu

Mgr. Angelika Čorgoová

 

 

Názov projektu

Vianoce čas radosti

Výzva

Darujte Vianoce 2005

Darca

KONTO ORANGE  / 498,- EUR

Spoluúčasť

33,- EUR vlastné zdroje

Trvanie projektu

December 2005

Cieľ

·         Výroba Vianočných ozdôb a derčekov žiakmi školy, výroba kulís a kostýmov,

·         Príprava Vianočného programu, urobič radosť, spríjemniť Vianoce.

Výsledné produkty

Vianočný program, Vianočné ozdoby.

Garant projektu

PaedDr. Jarmila Lehotayová

 

 

Názov projektu

Vinšujeme Vám sladké a veselé Vianoce

Výzva

Darujte Vianoce 2007

Darca

KONTO ORANGE / 199,- EUR

Spoluúčasť

33,- EUR vlastné zdroje

Trvanie projektu

December 2007

Cieľ

·         Výroba vianočných blahoželaní, pečenie medovníkov,

·         Príprava Vianočného programu, urobiť radosť, spríjemniť Vianoce

Výsledné produkty

Vianočný program, Vianočné blahoželania

Garant projektu

PaedDr. Jarmila Lehotayová

 

 

Názov projektu

Kalokagatia

Výzva

Otvorená škola – šport 2006

Darca

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu / 50 000,- Sk

Trvanie projektu

September – december 2006

Cieľ

·         zvyšovanie telesnej zdatnosti, pohybovej výkonnosti,

·         zmysluplné trávenie voľného času,

·         upevňovanie zdravia.

Výsledné produkty

-       Cvičenie matky s deťmi,

-       Tenisový krúžok,

-       Futbalový  krúžok,

-       Orientačný beh.

Garant projektu

PaedDr. J . Lehotayová

Názov projektu

Šport pre všetkých

Výzva

Otvorená škola – šport 2008

Darca

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu / 50 000,- Sk

Spoluúčasť

1 000 ,-Sk vlastné zdroje

Trvanie projektu

Jún - november 2008

Cieľ

·         vytvoriť zo školy centrum športu, otvoriť brány športovísk širokej verejnosti,

·         zmysluplné trávenie voľného času

·         rozvoj pohybovej zručností žiakov a širokej verejnosti.

Výsledné produkty

-       kurz step aerobik, Bedmintonový turnaj,

-       Olympijské hry, Volejbal pre verejnosť,

-       Stolnotenisový krúžok.

Garant projektu

Mgr.V. Čeklovský

Názov projektu

Športovo-zábavné všeličo pre zdravý život

Výzva

Nadácia SPP – zamestnanecký grantový program

Darca

Nadácia SPP / 23 400 ,- Sk

Spoluúčasť

1 000 ,-Sk vlastné zdroje

Trvanie projektu

Máj – jún 2007

Cieľ

·         podpora zdravého životného štýlu,

·         zábavno – športovými aktivitami vyplniť voľný čas  detí a rodičov,

·         Upevnenie zdravia.

Výsledné produkty

-       Futbalový turnaj žiakov / Rakovec, N.Hrušov, Trhovište, Vinné, Budkovce

-       Volejbalový turnaj, Juniáles, Športová olympiáda

Garant projektu

Mgr.V. Čeklovský

Názov projektu

Európska jazda

 

Partnerstvo škôl Rakovec /SK/ - Bytřice /CZ/- Konczyce Wielke /PL/

Darca

Obec  Rakovec n/O 1 195,- EUR, Moravany 332,- EUR, ZRPŠ 800,- EUR

Trvanie projektu

September 2005 – júl 2010

Cieľ

·         Vytvoriť podmienky pre harmonický, duševný a fyzický  rozvoj mladých ľudí, spolupráca škôl.

Výsledné produkty

-       Valentínske, Vianočné a Veľkonočné pozdravy, divadelné vystúpenie Červená čiapočka, Športová olympiáda, Mikolajky.....

Garant projektu

RNDr.Lívia Nistorová, PaedDr. Jarmila Lehotayová

Názov projektu

European tour

Výzva

COMENIUS – partnerstvo škôl

Darca

SAAIC Národná agentúra programu celoživotného vzdelávania 18 000,- EUR

Spoluúčasť

0 ,-EUR

Trvanie projektu

August 2010 – júl 2012

Cieľ

·         Vytvoriť podmienky pre harmonický, duševný a fyzický rozvoj mladých ľudí v oblastiach Kultúrne dedičstvo, Zručnosť a profesie a Jazyky.

Výsledné produkty

-       Kalendár European tour, portfólio European tour 2010/2011, 2011/2012,

-       CD Moja obec, hlavné mesto,

-        Medzinárodná kniha rozprávok,

-       Slovník SK-PL-CZ-ANJ,

-       Európske portfólio moja obec, škola

Garant projektu

Mgr.F.Bakajsová, PaedDr. Jarmila Lehotayová

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
  Rakovec nad Ondavou 2, 072 03
  skola@zsrakovec.edu.sk
 • 0566889125

Fotogaléria